back   

General / Business Example Translation

 

Information Booklets

  

How to Vote for the .... 
You will receive three ballot papers.

The green ballot paper is for the ..... by-election to elect your new local Federal 
Member of Parliament. (The other two ballot papers are for the Constitutional 
Referendum.)

Jak głosować na .....                                      Otrzymasz trzy kartki do głosowania.

Zielona kartka dotyczy powtórnej elekcji w dzielnicy .... w celu wybrania twojego nowego lokalnego Członka  Parlamentu Federalnego . (Dwie inne kartki do głosowania dotyczą Referendum Konstytucyjnego).

If you make a mistake please for a new ballot paper. Jeżeli pomylisz się, poproś o nową kartkę do głosowania.
Growing older is a positive experience for the majority of people. It can actually present areas of new opportunity for people later in their lives, and healthy lifestyle choices can make a difference. Starzenie się jest pozytywnym doświadczeniem dla większości ludzi. Może ono stwarzyć nowe możliwości dla ludzi w póżniejszych latach ich życia , a wybór zdrowego stylu życia może spowodować pozytywną zmianę dla nich.
Health promotion strategies should be inclusive of older people by allowing for individual abilities and preference. Strategie promocji zdrowia powinny uwzględniać starszych ludzi biorąc pod uwagę ich indywidualne umiejętności i preferencje.
However, health promotion and healthy lifestyles can make a difference even in the presence of chronic illness.  It can prevent further complications, have an impact on current problems and lead to a better quality of life. Promowanie zdrowia i zdrowy styl życia mogą spowodować dużą zmianę nawet w przypadku istnienia chronicznej choroby. Może to zapobiec późniejszym komplikacjom, może mieć też znaczny wpływ na aktualne problemy i prowadzić do lepszego życia.