back   

Technical / Scientific Example Translation

    Chemical / Biological Translation

        Example #1

        Example #2

        Example #3

   Technical Safety Manual

   Mobile / Cell Phone Menu Terms

 

Chemical / Biological Translation

Example #1
Source Language (English) Target Language (Polish)

Diester of 3-(dodecylthio) propionic acid and neopentyl glycol

Diester kwasu 3-(dodecylotio)propionowego i glikolu neopentylowego

1-[4-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenyl]-ethanone

1-[4-(1-hydroksy-1-metyloetylo)fenylo]-etanon

1,3-Butadiene-rich recovery stream

1,3-Butadien -strumień o dużym odzysku

 
Example #2
Source Language (English) Target Language (Polish)

Dapnids: No significant difference in mean cumulative number of juveniles between treatment and control groups. The highest nominal concentration tested was 64 ug/L/

Rozwielitki (Daphnids): Nie ma zauważalnej różnicy w średniej sumarycznej liczbie osobników młodych w grupie traktowanej i grupie kontrolnej. Najwyższe nominalne badane stężenie wynosiło 64 ug/L/

Green alga: EC50 (Biomass growth and growth rate) > 18 ppb.

Zielone algi: EC50 (Przyrost biomasy i szybkość wzrostu) > 18 ppb.

Green alga: EC50 (Biomass growth and growth rate)> 9.4 ppb.

Zielone algi: EC50 (Przyrost biomasy i szybkość wzrostu) > 9.4 ppb.

 
Example #3
Source Language (English) Target Language (Polish)

1,3 Butadiene-styrene copolymer and silicon dioxide mixture

Mieszanina kopolimeru 1,3-butadien-styren i ditlenku krzemu

1,4-Benzenediamine, N-(2-methylphenyl)-N'-phenyl-

1,4-Benzenodiamina, N-(2-metylofenylo)-N'-fenylo-

1,4-Benzenediol, branched nonyl derivatives

1,4-Benzenodiol, pochodne nonylu o rozgałęzionych łańcuchach

 

 Technical Safety Manual

Source Language (English) Target Language (Polish)

Employees who have prolonged contact with this material should practice good personal hygiene by frequent washing of hands and arms with soap and water.  

Pracownicy, którzy mają długotrwały kontakt z tym materiałem powinni przestrzegać higieny osobistej myjąc często ręce i ramiona wodą i mydłem.

If clothing becomes oil saturated, remove and launder before wearing again. If there is an accumulation of oil (from the rubber) on the skin, showering is recommended at the end of the work day.  

W przypadku przesiąknięcia ubioru olejami należy je zdjąć i wyprać przed ponownym założeniem. Jeżeli olej (z kauczuku) zatęży się na skórze zaleca się mycie pod prysznicem po zakończeniu pracy.  

 Formaldehyde is highly irritating to the eyes and respiratory tract causing tearing and stinging of the eyes, burning of the nose and throat, coughing and wheezing.  Resorcinol may cause irritation to the nose, throat an upper respiratory tract.   

 Formaldehyd bardzo drażni oczy i układ oddechowy powodując łzawienie i szczypanie oczu, poparzenie nosa i gardła, kaszel i sapanie. Rezorcyna może spowodować podrażnienie nosa, gardła i górnego układu oddechowego.  

 Resorcinol may affect hemoglobin in red blood cells, reducing the cell's ability to transport oxygen to body tissues. Other symptoms include damage to spleen, liver, kidney, heart muscle, lungs, and blood and depression of the central nervous system.

 Rezorcyna może wpływać na hemoglobinę zawartą w czerwonych ciałkach krwi, co z kolei zmniejsza zdolność komórki do transportowania tlenu do poszczególnych części ciała. Inne symptomy to: uszkodzenie śledziony, wątroby, nerek, mięśnia sercowego,płuc i krwi oraz depresja centralnego układu nerwowego.

Mobile / Cell Phone Menu Terms

Source Language (English) Target Language (Polish)
Cell phone   Telefon komórkowy  

1.Family

1. Rodzina

2.Friend

2. Przyjaciel

24 Hours

24 godziny

3.Workmate

3. Kolega z pracy

3rd call

Trzecia rozmowa

3rd call not allowed

Trzecia rozmowa niedozwolona

4.VIP

4. VIP (bardzo ważna osoba)

Abort by User

Przerwane przez Użytkownika

ACCEPT

ODBIERZ

Accumulated Cost

Łączny Koszt

Activate

Uruchom

Activated

Uruchomiony

Activating

Uruchamia się

Activation Error!

Błąd przy uruchomieniu!